ch�opiec

Organem prowadz�cym Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzib� w Limerick jest Minister Edukacji Narodowej, O�rodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granic� w Warszawie. Uczniowie SPK Limerick ucz�szczaj� do szko�y polskiej jeden raz w tygodniu (w sobot� lub niedziel�) i realizuj� uzupe�niaj�cy plan nauczania. Jednocze�nie uczniowie ucz�szczaj� do szk� irlandzkich. Obecnie istnieje pi�� plac�wek tego typu na terenie Republiki Irlandii.

Przy szkole dzia�a Stowarzyszenie "Polonijna Organizacja O�wiatowa", kt�ra organizuje:

  • nauczanie w ograniczonym zakresie przedmiot�w: matematyka oraz religia.
  • zaj�cia w klasie zerowej.
  • Zaj�cia te nie wchodz� w struktury O�rodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granic� w Warszawie.

    Uzupe�niaj�cy plan nauczania obejmuje nauczanie pocz�tkowe, j�zyk polski oraz wiedz� o Polsce.

    Kliknij na miejscowo�� by przej�� na stron� danej szko�y.

    powr�t do poprzedniej strony

    SPK w Irlandii Dublin Limerick Waterford Cavan Cork
    zielono pomara�czowy pasek Wszelkie prawa zastrze�one © Szkolny Punkt Konsultacyjny w Limerick 2008-2011